Image 31
واحد تجاری امیر کبیر

سنگفرش امیر کبیر

در فاز اول 32 واحد تجاری که هر واحد در سه طبقه (زیر زمین انباری – همکف تجاری – طبقه اول دفتری) در حال احداث میباشد که حدودا هر طبقه 100 متر مربع و جمعا در 300 متر مربع میباشد .که در معماری داخلی و بیرونی آن واحدها از علوم  فنی – مهندسی بروز استفاده گردیده است (تعدادی از این واحدها در طبقات همکف دارای نیم طبقه هم میباشند)